Chương Trình Kinh Doanh và Tiếp Thị

Bộ khoá học này cung cấp toàn diện các kỹ năng thực tiễn liên quan đến kinh doanh – bán hàng và tiếp thị, từ những vấn đề lý thuyết căn bản, các kỹ năng trong quá trình làm việc với khách hàng để đạt mục tiêu kinh doanh (thuyết trình, viết đề xuất, đàm phán…), đến các kỹ năng hiện đại (tiếp thị Internet, quan hệ truyền thông…), các kỹ năng về quản lý / tâm lý khách hàng và dịch vụ khách hàng.

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC

 

STT Mã Số Tên Khoá Học
1 SS-A01 TIẾP THỊ CĂN BẢN
2 SS-A02 BÁN HÀNG CĂN BẢN
3 SS-A03 NGÔN NGỮ CƠ THỂ CƠ BẢN
4 SS-A04 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
5 SS-A05 VIẾT ĐỀ XUẤT
6 SS-A06 KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN
7 SS-A07 DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
8 SS-A08 TIẾP THỊ INTERNET CĂN BẢN
9 SS-A09 TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
10 SS-A10 LẬP KẾ HOẠCH SỰ KIỆN
11 SS-A11 TẠO MỘT WEBINAR TUYỆT VỜI
12 SS-A12 ỨNGXỬ VỚI KHÁCH HÀNG KHÓ TÍNH
13 SS-A13 ĐỘNG VIÊN ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG
14 SS-A14 VƯỢT QUA SỰ PHẢN ĐỐI KHI BÁN HÀNG
15 SS-A15 KỸ NĂNG TRUNG TÂM CUỘC GỌI
16 SS-A16 SỰ NHẠY CẢM KINH DOANH

Thời lượng: 1 ngày = 2 buổi. Có thể tùy biến thời lượng theo nhu cầu người học.

SS-A01: Tiếp thị căn bản (chi tiết)


SS-A02: Bán hàng căn bản (chi tiết)


SS-A03: Ngôn ngữ cơ thể cơ bản (chi tiết)


SS-A04: Kỹ năng thuyết trình (chi tiết)


SS-A05: Viết đề xuất (chi tiết)


SS-A06: Kỹ năng đàm phán (chi tiết)


SS-A07: Dịch vụ khách hàng (chi tiết)


SS-A08: Tiếp thị internet căn bản (chi tiết)


SS-A10: Lập kế hoạch sự kiện (chi tiết)


SS-A11: Tạo một webinar tuyệt vời (chi tiết)


SS-A12: Ứng xử với khách hàng khó tính (chi tiết)


SS-A13: Động viên đội ngũ bán hàng (chi tiết)


SS-A14: Vượt qua sự phản đối khi bán hàng (chi tiết)


SS-A15: Kỹ năng trung tâm cuộc gọi (chi tiết)


SS-A16: Sự nhạy cảm kinh doanh (chi tiết)

Fields marked with an * are required