Chương Trình Kỹ Năng Cuộc Sống

SS-F01: Cân bằng giữa công việc và cuộc sống (chi tiết)


SS-F02: Kiểm soát sự tức giận (chi tiết)


SS-F03: Cải thiện tánh chánh niệm (chi tiết)


SS-F04: Quản lý sự căng thẳng (chi tiết)


SS-F05: Học tập xã hội (chi tiết)


SS-F06: Trí tuệ xã hội (chi tiết)


SS-F07: Gia tăng hạnh phúc của bạn (chi tiết)


SS-F08: Nâng cao sự tự nhận thức (chi tiết)

Fields marked with an * are required