Chương Trình Kỹ Năng Hành Chánh

SS-E01: Kỹ năng hỗ trợ hành chính (chi tiết)


SS-E02: Kỹ năng kế toán căn bản (chi tiết)


SS-E03: Trợ lý điều hành và cá nhân (chi tiết)


SS-E04: Biên soạn thương mại (chi tiết)


SS-E05: Biên soạn thương mại cộng tác (chi tiết)


SS-E06: Quản lý cuộc họp (chi tiết)


SS-E07: Kỹ năng tổ chức (chi tiết)


SS-E08: Truyền thông xã hội tại nơi làm việc (chi tiết)


SS-E09: Quản lý chuỗi cung ứng (chi tiết)


SS-E11: Phép lịch sự tại nơi làm việc (chi tiết)


SS-E10: Phép xã giao kinh doanh (chi tiết)


SS-E12: An toàn nơi làm việc (chi tiết)


SS-E13: Đạo đức kinh doanh (chi tiết)


SS-E14: Giải quyết xung đột (chi tiết)


SS-E15: Phát triển hành vi doanh nghiệp (chi tiết)

Fields marked with an * are required