Chương Trình Phát Triển Con Người

Tổng quan khóa học (chi tiết)


SS-D1: Thiết lập và hoàn thành mục tiêu (chi tiết)


SS-D2: 10 Kỹ năng mềm bạn cần (chi tiết)


SS-D3: Quyết đoán và tự tin (chi tiết)


SS-D4: Tư duy phê phán (chi tiết)


SS-D5: Trí tuệ cảm xúc (chi tiết)


SS-D6: Nói trước công chúng (chi tiết)


SS-D7: Kỹ năng tìm việc (chi tiết)


SS-D8: Năng suất cá nhân (chi tiết)


SS-D9: Quản lý sự tập trung (chi tiết)


SS-D10: Phát triển sự sáng tạo (chi tiết)


SS-D11: Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo (chi tiết)


SS-D12: Kỹ năng giao tiếp giữa cá nhân (chi tiết)


SS-D13: Xây dựng thương hiệu cá nhân (chi tiết)


SS-D14: Công dân số (chi tiết)


SS-D15: Làm việc và đi lại từ xa (chi tiết)


SS-D16: Quản lý sự lo lắng tại nơi làm việc (chi tiết)

Fields marked with an * are required