Chương Trình Quản Lý và Giám Sát

Kỹ Năng Quản Lý và Giám Sát

Tổng quát

Bộ khoá học này cung cấp toàn diện các kỹ năng thực tiễn liên quan đến quản lý và giám sát doanh nghiệp, từ những vấn đề lý thuyết căn bản về lãnh đạo và tạo ảnh hưởng, các kỹ năng chuyên biệt trong quá trình quản lý nhân viên các cấp để đạt mục tiêu chung (động viên nhân viên, huấn luyện và cố vấn, giám sát người khác…), đến các kỹ năng hiện đại (quản lý tri thức, qui trình lean và six sigma…)

Các kỹ năng về quản trị tâm lý cao cấp (quản trị nhà quản lý, quản lý cấp trung, làm thế nào để trở thành cấp trên đáng mến…)

Danh mục khoá học

 

STT Mã Số Tên Khoá Học
1 SS-B01 LÃNH ĐẠO VÀ ẢNH HƯỞNG
2 SS-B02 ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN
3 SS-B03 KỸ NĂNG HỖ TRỢ
4 SS-B04 HUẤN LUYỆN VÀ CỐ VẤN
5 SS-B05 GIÁM SÁT NGƯỜI KHÁC
6 SS-B06 NGÂN SÁCH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
7 SS-B07 MẠNG LƯỚI LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY
8 SS-B08 QUẢN LÝ TRI THỨC
9 SS-B09 QUI TRÌNH LEAN VÀ SIX SIGMA
10 SS-B10 CHÍNH TRỊ TRONG VĂN PHÒNG
11 SS-B11 QUẢN LÝ HIỆU SUẤT
12 SS-B12 QUẢN TRỊ NHÀ QUẢN LÝ
13 SS-B13 QUẢN LÝ CẤP TRUNG
14 SS-B14 QUẢN TRỊ THỜI GIAN
15 SS-B15 YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ CAO
16 SS-B16 QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
17 SS-B17 LÀM VIỆC NHÓM VÀ XÂY DỰNG NHÓM
18 SS-B18 LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH CẤP TRÊN ĐÁNG MẾN

Thời lượng: 1 ngày = 2 buổi. Có thể tùy biến thời lượng theo nhu cầu người học.


SS-B01: Khóa học lãnh đạo nền tảng (chi tiết)


SS-B02: Động viên Nhân viên (chi tiết)


SS-B03: KỸ NĂNG HỖ TRỢ (chi tiết)


SS-B04: Huấn luyện và cố vấn (chi tiết)


SS-B05: Giám sát người khác (chi tiết)


SS-B06: Ngân sách và báo cáo tài chính (chi tiết)


SS-B07: Mạng lưới làm việc trong công ty (chi tiết)


SS-B08: Quản lý tri thức (chi tiết)


SS-B9: Quy trình Lean & Six Sigma (chi tiết)


SS-B10: Chính trị trong văn phòng (chi tiết)


SS-B11: Quản lý hiệu suất (chi tiết)


SS-B12: Quản trị nhà quản lý (chi tiết)


SS-B13: Quản lý cấp trung (chi tiết)


SS-B14: Quản trị thời gian (chi tiết)


SS-B15 Yêu cầu đánh giá cao (chi tiết)


SS-B16: Quản lý sự thay đổi (chi tiết)


SS-B17 Làm việc nhóm & xây dựng nhóm (chi tiết)


SS-B18: Làm thế nào để trở thành cấp trên đáng mến (chi tiết)

Fields marked with an * are required