THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ CHUYỀN DÀNH CHO CHUYỀN TRƯỞNG

Thời lượng: 18 giờ

LEAN - Thiết kế và Quản lý Chuyền tinh gọn

Thời lượng: 18 giờ

Dự toán thời gian sản xuất theo phương pháp bấm giờ

Thời lượng: 12 giờ

Các Đối tác Doanh nghiệp